کمترین: 
18350
بیشترین: 
18561
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
18542
زمان: 
2/5 20:20
قیمت دینار کویت امروز 5 اردیبهشت 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 5 اردیبهشت 1397 , 18542 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/05 10:20","price":18513},{"date":"1397/02/05 10:40","price":18499},{"date":"1397/02/05 10:50","price":18516},{"date":"1397/02/05 11:10","price":18526},{"date":"1397/02/05 11:20","price":18532},{"date":"1397/02/05 11:40","price":18526},{"date":"1397/02/05 11:50","price":18555},{"date":"1397/02/05 12:10","price":18561},{"date":"1397/02/05 12:40","price":18559},{"date":"1397/02/05 12:50","price":18539},{"date":"1397/02/05 13:10","price":18545},{"date":"1397/02/05 13:30","price":18535},{"date":"1397/02/05 13:40","price":18534},{"date":"1397/02/05 14:00","price":18484},{"date":"1397/02/05 14:10","price":18481},{"date":"1397/02/05 14:20","price":18493},{"date":"1397/02/05 14:40","price":18503},{"date":"1397/02/05 15:10","price":18505},{"date":"1397/02/05 15:20","price":18501},{"date":"1397/02/05 15:40","price":18500},{"date":"1397/02/05 15:50","price":18490},{"date":"1397/02/05 16:10","price":18444},{"date":"1397/02/05 16:20","price":18350},{"date":"1397/02/05 16:30","price":18357},{"date":"1397/02/05 16:50","price":18358},{"date":"1397/02/05 17:10","price":18353},{"date":"1397/02/05 17:20","price":18375},{"date":"1397/02/05 17:40","price":18364},{"date":"1397/02/05 17:50","price":18367},{"date":"1397/02/05 18:10","price":18360},{"date":"1397/02/05 20:10","price":18545},{"date":"1397/02/05 20:20","price":18542}
بروزرسانی در تاریخ 02 بهمن 1398