کمترین: 
5651
بیشترین: 
5776
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5652
زمان: 
2/5 20:20
قیمت فرانک سوئیس امروز 5 اردیبهشت 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 5 اردیبهشت 1397 , 5652 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/05 10:20","price":5753},{"date":"1397/02/05 10:40","price":5754},{"date":"1397/02/05 10:50","price":5755},{"date":"1397/02/05 11:10","price":5757},{"date":"1397/02/05 11:20","price":5759},{"date":"1397/02/05 11:40","price":5755},{"date":"1397/02/05 11:50","price":5764},{"date":"1397/02/05 12:10","price":5766},{"date":"1397/02/05 12:20","price":5767},{"date":"1397/02/05 12:40","price":5768},{"date":"1397/02/05 12:50","price":5776},{"date":"1397/02/05 13:10","price":5762},{"date":"1397/02/05 13:30","price":5759},{"date":"1397/02/05 13:40","price":5757},{"date":"1397/02/05 14:00","price":5743},{"date":"1397/02/05 14:10","price":5742},{"date":"1397/02/05 14:20","price":5744},{"date":"1397/02/05 14:40","price":5743},{"date":"1397/02/05 15:10","price":5745},{"date":"1397/02/05 15:20","price":5743},{"date":"1397/02/05 15:40","price":5741},{"date":"1397/02/05 15:50","price":5739},{"date":"1397/02/05 16:10","price":5724},{"date":"1397/02/05 16:20","price":5691},{"date":"1397/02/05 16:30","price":5688},{"date":"1397/02/05 16:40","price":5690},{"date":"1397/02/05 16:50","price":5691},{"date":"1397/02/05 17:10","price":5692},{"date":"1397/02/05 17:20","price":5699},{"date":"1397/02/05 17:40","price":5694},{"date":"1397/02/05 18:10","price":5691},{"date":"1397/02/05 20:10","price":5651},{"date":"1397/02/05 20:20","price":5652}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398