کمترین: 
4312
بیشترین: 
4419
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4314
زمان: 
2/5 20:20
قیمت دلار کانادا امروز 5 اردیبهشت 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 5 اردیبهشت 1397 , 4314 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/05 10:20","price":4403},{"date":"1397/02/05 10:40","price":4402},{"date":"1397/02/05 11:10","price":4405},{"date":"1397/02/05 11:20","price":4406},{"date":"1397/02/05 11:40","price":4403},{"date":"1397/02/05 11:50","price":4410},{"date":"1397/02/05 12:10","price":4412},{"date":"1397/02/05 12:40","price":4413},{"date":"1397/02/05 12:50","price":4419},{"date":"1397/02/05 13:10","price":4406},{"date":"1397/02/05 13:30","price":4405},{"date":"1397/02/05 13:40","price":4402},{"date":"1397/02/05 14:00","price":4393},{"date":"1397/02/05 14:10","price":4391},{"date":"1397/02/05 14:20","price":4393},{"date":"1397/02/05 14:40","price":4394},{"date":"1397/02/05 15:10","price":4395},{"date":"1397/02/05 15:20","price":4392},{"date":"1397/02/05 15:40","price":4396},{"date":"1397/02/05 15:50","price":4390},{"date":"1397/02/05 16:10","price":4379},{"date":"1397/02/05 16:20","price":4351},{"date":"1397/02/05 16:40","price":4355},{"date":"1397/02/05 16:50","price":4351},{"date":"1397/02/05 17:20","price":4356},{"date":"1397/02/05 17:40","price":4354},{"date":"1397/02/05 18:10","price":4355},{"date":"1397/02/05 20:10","price":4312},{"date":"1397/02/05 20:20","price":4314}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398