کمترین: 
862
بیشترین: 
883
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
877
زمان: 
2/5 20:20
قیمت یوان چین امروز 5 اردیبهشت 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 5 اردیبهشت 1397 , 877 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/05 10:20","price":873},{"date":"1397/02/05 10:40","price":872},{"date":"1397/02/05 11:10","price":873},{"date":"1397/02/05 11:20","price":872},{"date":"1397/02/05 11:50","price":874},{"date":"1397/02/05 12:50","price":872},{"date":"1397/02/05 14:00","price":869},{"date":"1397/02/05 14:20","price":870},{"date":"1397/02/05 15:20","price":869},{"date":"1397/02/05 16:10","price":867},{"date":"1397/02/05 16:20","price":862},{"date":"1397/02/05 16:50","price":864},{"date":"1397/02/05 17:10","price":863},{"date":"1397/02/05 17:20","price":864},{"date":"1397/02/05 17:50","price":862},{"date":"1397/02/05 18:10","price":883},{"date":"1397/02/05 20:10","price":878},{"date":"1397/02/05 20:20","price":877}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398