کمترین: 
1354
بیشترین: 
1403
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1354
زمان: 
2/5 20:20
قیمت لیر ترکیه امروز 5 اردیبهشت 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 5 اردیبهشت 1397 , 1354 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/05 10:20","price":1396},{"date":"1397/02/05 11:10","price":1397},{"date":"1397/02/05 11:20","price":1398},{"date":"1397/02/05 11:50","price":1403},{"date":"1397/02/05 12:10","price":1397},{"date":"1397/02/05 12:20","price":1398},{"date":"1397/02/05 12:50","price":1396},{"date":"1397/02/05 13:10","price":1395},{"date":"1397/02/05 13:40","price":1394},{"date":"1397/02/05 14:00","price":1390},{"date":"1397/02/05 14:10","price":1389},{"date":"1397/02/05 14:20","price":1390},{"date":"1397/02/05 14:40","price":1393},{"date":"1397/02/05 15:10","price":1396},{"date":"1397/02/05 15:20","price":1395},{"date":"1397/02/05 15:50","price":1390},{"date":"1397/02/05 16:10","price":1393},{"date":"1397/02/05 16:20","price":1382},{"date":"1397/02/05 16:30","price":1375},{"date":"1397/02/05 16:40","price":1374},{"date":"1397/02/05 16:50","price":1378},{"date":"1397/02/05 17:10","price":1372},{"date":"1397/02/05 17:20","price":1377},{"date":"1397/02/05 18:10","price":1378},{"date":"1397/02/05 20:10","price":1355},{"date":"1397/02/05 20:20","price":1354}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398