کمترین: 
1495
بیشترین: 
1512
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1512
زمان: 
2/5 20:10
قیمت درهم امارات امروز 5 اردیبهشت 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 5 اردیبهشت 1397 , 1512 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/05 10:20","price":1503},{"date":"1397/02/05 10:40","price":1502},{"date":"1397/02/05 10:50","price":1504},{"date":"1397/02/05 11:20","price":1505},{"date":"1397/02/05 11:40","price":1504},{"date":"1397/02/05 11:50","price":1507},{"date":"1397/02/05 12:10","price":1508},{"date":"1397/02/05 12:40","price":1507},{"date":"1397/02/05 12:50","price":1506},{"date":"1397/02/05 13:30","price":1505},{"date":"1397/02/05 14:00","price":1501},{"date":"1397/02/05 14:10","price":1500},{"date":"1397/02/05 14:20","price":1498},{"date":"1397/02/05 14:40","price":1503},{"date":"1397/02/05 15:20","price":1502},{"date":"1397/02/05 16:10","price":1499},{"date":"1397/02/05 16:20","price":1495},{"date":"1397/02/05 16:30","price":1500},{"date":"1397/02/05 16:50","price":1501},{"date":"1397/02/05 17:20","price":1503},{"date":"1397/02/05 17:40","price":1502},{"date":"1397/02/05 17:50","price":1501},{"date":"1397/02/05 18:10","price":1505},{"date":"1397/02/05 20:10","price":1512}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398