کمترین: 
11170.2
بیشترین: 
11170.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11170.2
زمان: 
2/5 09:20
قیمت دینار بحرین امروز 5 اردیبهشت 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 5 اردیبهشت 1397 , 11170.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/05 09:20","price":11170.2}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398