کمترین: 
8832.7
بیشترین: 
9711.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9035.4
زمان: 
2/5 23:30
قیمت بیت کوین امروز 5 اردیبهشت 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 5 اردیبهشت 1397 , 9035.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/05 03:30","price":9572.2},{"date":"1397/02/05 04:00","price":9575},{"date":"1397/02/05 05:30","price":9570},{"date":"1397/02/05 06:00","price":9603.8},{"date":"1397/02/05 06:30","price":9639.7},{"date":"1397/02/05 07:00","price":9711.1},{"date":"1397/02/05 07:30","price":9710},{"date":"1397/02/05 08:00","price":9684.3},{"date":"1397/02/05 08:30","price":9614.8},{"date":"1397/02/05 09:00","price":9481.5},{"date":"1397/02/05 09:30","price":9253.6},{"date":"1397/02/05 10:00","price":9384.4},{"date":"1397/02/05 10:30","price":9355.5},{"date":"1397/02/05 11:00","price":9428},{"date":"1397/02/05 11:30","price":9446.3},{"date":"1397/02/05 12:00","price":9465.4},{"date":"1397/02/05 12:30","price":9453.9},{"date":"1397/02/05 13:00","price":9430.7},{"date":"1397/02/05 13:30","price":9360.1},{"date":"1397/02/05 14:30","price":9302.4},{"date":"1397/02/05 15:00","price":9303.2},{"date":"1397/02/05 15:30","price":9124.2},{"date":"1397/02/05 16:00","price":9120},{"date":"1397/02/05 16:30","price":9153},{"date":"1397/02/05 17:00","price":9181},{"date":"1397/02/05 17:30","price":9190.3},{"date":"1397/02/05 18:00","price":9150.9},{"date":"1397/02/05 18:30","price":9004},{"date":"1397/02/05 19:00","price":8975},{"date":"1397/02/05 19:30","price":8832.7},{"date":"1397/02/05 20:00","price":8872.8},{"date":"1397/02/05 20:30","price":8966.3},{"date":"1397/02/05 21:00","price":8907.8},{"date":"1397/02/05 21:30","price":8893.8},{"date":"1397/02/05 22:00","price":8970},{"date":"1397/02/05 22:30","price":9041},{"date":"1397/02/05 23:00","price":9021.6},{"date":"1397/02/05 23:30","price":9035.4}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398