کمترین: 
2.788
بیشترین: 
2.819
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.805
زمان: 
2/5 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 5 اردیبهشت 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 5 اردیبهشت 1397 , 2.805 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/05 00:00","price":2.813},{"date":"1397/02/05 00:32","price":2.812},{"date":"1397/02/05 04:32","price":2.813},{"date":"1397/02/05 05:08","price":2.819},{"date":"1397/02/05 05:32","price":2.813},{"date":"1397/02/05 06:32","price":2.812},{"date":"1397/02/05 07:00","price":2.811},{"date":"1397/02/05 08:00","price":2.809},{"date":"1397/02/05 10:00","price":2.805},{"date":"1397/02/05 10:32","price":2.804},{"date":"1397/02/05 11:00","price":2.803},{"date":"1397/02/05 11:32","price":2.8},{"date":"1397/02/05 12:00","price":2.804},{"date":"1397/02/05 12:32","price":2.798},{"date":"1397/02/05 13:00","price":2.804},{"date":"1397/02/05 13:32","price":2.806},{"date":"1397/02/05 14:08","price":2.801},{"date":"1397/02/05 14:32","price":2.8},{"date":"1397/02/05 15:00","price":2.796},{"date":"1397/02/05 16:00","price":2.801},{"date":"1397/02/05 16:32","price":2.804},{"date":"1397/02/05 17:00","price":2.817},{"date":"1397/02/05 17:32","price":2.814},{"date":"1397/02/05 18:00","price":2.808},{"date":"1397/02/05 18:32","price":2.797},{"date":"1397/02/05 19:00","price":2.8},{"date":"1397/02/05 19:32","price":2.79},{"date":"1397/02/05 20:00","price":2.788},{"date":"1397/02/05 20:32","price":2.793},{"date":"1397/02/05 21:00","price":2.8},{"date":"1397/02/05 21:32","price":2.796},{"date":"1397/02/05 22:00","price":2.795},{"date":"1397/02/05 22:32","price":2.79},{"date":"1397/02/05 23:00","price":2.813},{"date":"1397/02/05 23:32","price":2.805}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398