کمترین: 
2.0709
بیشترین: 
2.0982
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0861
زمان: 
2/5 23:32
قیمت بنزین امروز 5 اردیبهشت 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 5 اردیبهشت 1397 , 2.0861 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/05 00:00","price":2.094},{"date":"1397/02/05 00:32","price":2.0945},{"date":"1397/02/05 01:00","price":2.094},{"date":"1397/02/05 01:32","price":2.093},{"date":"1397/02/05 02:00","price":2.0935},{"date":"1397/02/05 03:00","price":2.0955},{"date":"1397/02/05 03:32","price":2.0945},{"date":"1397/02/05 04:00","price":2.0955},{"date":"1397/02/05 04:32","price":2.0936},{"date":"1397/02/05 05:08","price":2.0945},{"date":"1397/02/05 05:32","price":2.0955},{"date":"1397/02/05 06:32","price":2.0916},{"date":"1397/02/05 07:00","price":2.0895},{"date":"1397/02/05 07:32","price":2.0885},{"date":"1397/02/05 08:00","price":2.0915},{"date":"1397/02/05 08:32","price":2.0925},{"date":"1397/02/05 09:00","price":2.0905},{"date":"1397/02/05 10:00","price":2.0895},{"date":"1397/02/05 11:00","price":2.0892},{"date":"1397/02/05 11:32","price":2.0895},{"date":"1397/02/05 12:00","price":2.0875},{"date":"1397/02/05 12:32","price":2.0895},{"date":"1397/02/05 13:00","price":2.0918},{"date":"1397/02/05 13:32","price":2.0982},{"date":"1397/02/05 14:08","price":2.094},{"date":"1397/02/05 14:32","price":2.0953},{"date":"1397/02/05 15:00","price":2.0915},{"date":"1397/02/05 15:32","price":2.0939},{"date":"1397/02/05 16:00","price":2.096},{"date":"1397/02/05 16:32","price":2.0895},{"date":"1397/02/05 17:32","price":2.0848},{"date":"1397/02/05 18:00","price":2.0885},{"date":"1397/02/05 18:32","price":2.092},{"date":"1397/02/05 19:00","price":2.0915},{"date":"1397/02/05 19:32","price":2.0709},{"date":"1397/02/05 20:00","price":2.0755},{"date":"1397/02/05 20:32","price":2.0765},{"date":"1397/02/05 21:00","price":2.0785},{"date":"1397/02/05 21:32","price":2.0795},{"date":"1397/02/05 22:00","price":2.0732},{"date":"1397/02/05 22:32","price":2.0853},{"date":"1397/02/05 23:00","price":2.083},{"date":"1397/02/05 23:32","price":2.0861}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398