کمترین: 
644.88
بیشترین: 
649.63
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
649.5
زمان: 
2/5 23:32
قیمت گازوئیل امروز 5 اردیبهشت 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 5 اردیبهشت 1397 , 649.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/05 00:00","price":647.13},{"date":"1397/02/05 00:32","price":646.88},{"date":"1397/02/05 01:00","price":647.5},{"date":"1397/02/05 01:32","price":646.88},{"date":"1397/02/05 02:32","price":646.75},{"date":"1397/02/05 05:32","price":648},{"date":"1397/02/05 06:00","price":648.13},{"date":"1397/02/05 06:32","price":646.75},{"date":"1397/02/05 07:00","price":646.13},{"date":"1397/02/05 07:32","price":645.88},{"date":"1397/02/05 08:00","price":647},{"date":"1397/02/05 08:32","price":647.13},{"date":"1397/02/05 09:00","price":647},{"date":"1397/02/05 10:00","price":646.63},{"date":"1397/02/05 10:32","price":646.88},{"date":"1397/02/05 11:00","price":646.75},{"date":"1397/02/05 11:32","price":647.13},{"date":"1397/02/05 12:00","price":645.63},{"date":"1397/02/05 12:32","price":646.63},{"date":"1397/02/05 13:00","price":646.88},{"date":"1397/02/05 13:32","price":648.88},{"date":"1397/02/05 14:08","price":648.13},{"date":"1397/02/05 14:32","price":648.38},{"date":"1397/02/05 15:00","price":647.38},{"date":"1397/02/05 15:32","price":647.88},{"date":"1397/02/05 16:00","price":648.38},{"date":"1397/02/05 16:32","price":646.13},{"date":"1397/02/05 17:32","price":645.13},{"date":"1397/02/05 18:00","price":645.88},{"date":"1397/02/05 18:32","price":646.88},{"date":"1397/02/05 19:00","price":647.13},{"date":"1397/02/05 19:32","price":644.88},{"date":"1397/02/05 20:00","price":646.13},{"date":"1397/02/05 20:32","price":646.38},{"date":"1397/02/05 21:00","price":647.25},{"date":"1397/02/05 21:32","price":647.13},{"date":"1397/02/05 22:00","price":645.13},{"date":"1397/02/05 22:32","price":649.63},{"date":"1397/02/05 23:00","price":648.88},{"date":"1397/02/05 23:32","price":649.5}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398