کمترین: 
597.27
بیشترین: 
703.81
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
622.05
زمان: 
2/5 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 5 اردیبهشت 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 5 اردیبهشت 1397 , 622.05 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/05 00:00","price":694.13},{"date":"1397/02/05 00:30","price":703.81},{"date":"1397/02/05 01:00","price":702.94},{"date":"1397/02/05 01:30","price":701.38},{"date":"1397/02/05 02:00","price":700},{"date":"1397/02/05 02:30","price":697.77},{"date":"1397/02/05 03:00","price":698},{"date":"1397/02/05 03:30","price":697},{"date":"1397/02/05 04:00","price":695.12},{"date":"1397/02/05 05:30","price":681.67},{"date":"1397/02/05 06:00","price":680},{"date":"1397/02/05 06:30","price":697},{"date":"1397/02/05 07:00","price":697.8},{"date":"1397/02/05 07:30","price":698},{"date":"1397/02/05 08:00","price":683.11},{"date":"1397/02/05 08:30","price":663.38},{"date":"1397/02/05 09:00","price":664.2},{"date":"1397/02/05 09:30","price":630},{"date":"1397/02/05 10:00","price":648},{"date":"1397/02/05 10:30","price":651},{"date":"1397/02/05 11:00","price":668.1},{"date":"1397/02/05 11:30","price":660.21},{"date":"1397/02/05 12:00","price":664},{"date":"1397/02/05 12:30","price":656.21},{"date":"1397/02/05 13:00","price":654.42},{"date":"1397/02/05 14:00","price":640.07},{"date":"1397/02/05 14:30","price":630.05},{"date":"1397/02/05 15:00","price":613},{"date":"1397/02/05 15:30","price":597.27},{"date":"1397/02/05 16:00","price":607.09},{"date":"1397/02/05 16:30","price":616},{"date":"1397/02/05 17:00","price":623.05},{"date":"1397/02/05 17:30","price":626},{"date":"1397/02/05 18:00","price":626.8},{"date":"1397/02/05 18:30","price":611.34},{"date":"1397/02/05 19:00","price":599.56},{"date":"1397/02/05 19:30","price":600.45},{"date":"1397/02/05 20:00","price":609.37},{"date":"1397/02/05 20:30","price":610},{"date":"1397/02/05 21:30","price":604.97},{"date":"1397/02/05 22:00","price":613.89},{"date":"1397/02/05 22:30","price":627.31},{"date":"1397/02/05 23:00","price":625},{"date":"1397/02/05 23:30","price":622.05}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398