کمترین: 
2.1177
بیشترین: 
2.135
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.135
زمان: 
2/5 23:32
قیمت نفت کوره امروز 5 اردیبهشت 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 5 اردیبهشت 1397 , 2.135 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/05 00:00","price":2.127},{"date":"1397/02/05 00:32","price":2.1271},{"date":"1397/02/05 01:00","price":2.1296},{"date":"1397/02/05 01:32","price":2.1276},{"date":"1397/02/05 02:00","price":2.1278},{"date":"1397/02/05 03:00","price":2.1303},{"date":"1397/02/05 04:00","price":2.1304},{"date":"1397/02/05 04:32","price":2.1295},{"date":"1397/02/05 05:08","price":2.1297},{"date":"1397/02/05 05:32","price":2.1307},{"date":"1397/02/05 06:00","price":2.1303},{"date":"1397/02/05 06:32","price":2.1272},{"date":"1397/02/05 07:00","price":2.1235},{"date":"1397/02/05 07:32","price":2.1248},{"date":"1397/02/05 08:00","price":2.1277},{"date":"1397/02/05 08:32","price":2.1274},{"date":"1397/02/05 09:00","price":2.1275},{"date":"1397/02/05 09:32","price":2.1276},{"date":"1397/02/05 10:00","price":2.1271},{"date":"1397/02/05 11:00","price":2.1266},{"date":"1397/02/05 11:32","price":2.1248},{"date":"1397/02/05 12:00","price":2.1237},{"date":"1397/02/05 12:32","price":2.1268},{"date":"1397/02/05 13:00","price":2.1279},{"date":"1397/02/05 13:32","price":2.1322},{"date":"1397/02/05 14:08","price":2.1305},{"date":"1397/02/05 14:32","price":2.133},{"date":"1397/02/05 15:00","price":2.1307},{"date":"1397/02/05 15:32","price":2.1292},{"date":"1397/02/05 16:00","price":2.129},{"date":"1397/02/05 16:32","price":2.1248},{"date":"1397/02/05 17:00","price":2.1261},{"date":"1397/02/05 17:32","price":2.1227},{"date":"1397/02/05 18:00","price":2.128},{"date":"1397/02/05 18:32","price":2.1265},{"date":"1397/02/05 19:00","price":2.1284},{"date":"1397/02/05 19:32","price":2.1248},{"date":"1397/02/05 20:00","price":2.1221},{"date":"1397/02/05 20:32","price":2.1265},{"date":"1397/02/05 21:00","price":2.1263},{"date":"1397/02/05 21:32","price":2.1231},{"date":"1397/02/05 22:00","price":2.1177},{"date":"1397/02/05 22:32","price":2.1299},{"date":"1397/02/05 23:00","price":2.1343},{"date":"1397/02/05 23:32","price":2.135}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398