کمترین: 
73.31
بیشترین: 
74.16
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
73.91
زمان: 
2/5 23:32
قیمت نفت برنت امروز 5 اردیبهشت 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 5 اردیبهشت 1397 , 73.91 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/05 00:00","price":73.91},{"date":"1397/02/05 01:00","price":74.02},{"date":"1397/02/05 01:32","price":73.87},{"date":"1397/02/05 02:00","price":73.85},{"date":"1397/02/05 02:32","price":73.91},{"date":"1397/02/05 03:00","price":73.89},{"date":"1397/02/05 05:32","price":74.03},{"date":"1397/02/05 06:00","price":74.02},{"date":"1397/02/05 06:32","price":73.84},{"date":"1397/02/05 07:00","price":73.73},{"date":"1397/02/05 07:32","price":73.7},{"date":"1397/02/05 08:00","price":73.88},{"date":"1397/02/05 08:32","price":73.89},{"date":"1397/02/05 09:32","price":73.86},{"date":"1397/02/05 10:00","price":73.84},{"date":"1397/02/05 10:32","price":73.83},{"date":"1397/02/05 11:32","price":73.88},{"date":"1397/02/05 12:00","price":73.72},{"date":"1397/02/05 12:32","price":73.87},{"date":"1397/02/05 13:00","price":73.89},{"date":"1397/02/05 13:32","price":74.16},{"date":"1397/02/05 14:08","price":73.95},{"date":"1397/02/05 14:32","price":74},{"date":"1397/02/05 15:00","price":73.81},{"date":"1397/02/05 15:32","price":73.85},{"date":"1397/02/05 16:00","price":73.91},{"date":"1397/02/05 16:32","price":73.59},{"date":"1397/02/05 17:00","price":73.61},{"date":"1397/02/05 17:32","price":73.44},{"date":"1397/02/05 18:00","price":73.52},{"date":"1397/02/05 18:32","price":73.72},{"date":"1397/02/05 19:00","price":73.73},{"date":"1397/02/05 19:32","price":73.33},{"date":"1397/02/05 20:00","price":73.45},{"date":"1397/02/05 21:00","price":73.56},{"date":"1397/02/05 21:32","price":73.57},{"date":"1397/02/05 22:00","price":73.31},{"date":"1397/02/05 22:32","price":73.91},{"date":"1397/02/05 23:00","price":73.77},{"date":"1397/02/05 23:32","price":73.91}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398