کمترین: 
67.28
بیشترین: 
68.08
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
67.92
زمان: 
2/5 23:32
قیمت نفت سبک امروز 5 اردیبهشت 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 5 اردیبهشت 1397 , 67.92 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/05 00:00","price":67.74},{"date":"1397/02/05 00:32","price":67.77},{"date":"1397/02/05 01:00","price":67.86},{"date":"1397/02/05 01:32","price":67.72},{"date":"1397/02/05 03:00","price":67.81},{"date":"1397/02/05 03:32","price":67.82},{"date":"1397/02/05 04:00","price":67.84},{"date":"1397/02/05 04:32","price":67.78},{"date":"1397/02/05 05:08","price":67.84},{"date":"1397/02/05 06:32","price":67.69},{"date":"1397/02/05 07:00","price":67.62},{"date":"1397/02/05 07:32","price":67.61},{"date":"1397/02/05 08:00","price":67.71},{"date":"1397/02/05 09:00","price":67.73},{"date":"1397/02/05 09:32","price":67.71},{"date":"1397/02/05 10:00","price":67.69},{"date":"1397/02/05 10:32","price":67.67},{"date":"1397/02/05 11:00","price":67.66},{"date":"1397/02/05 11:32","price":67.69},{"date":"1397/02/05 12:00","price":67.59},{"date":"1397/02/05 12:32","price":67.67},{"date":"1397/02/05 13:00","price":67.69},{"date":"1397/02/05 13:32","price":67.95},{"date":"1397/02/05 14:08","price":67.83},{"date":"1397/02/05 14:32","price":67.91},{"date":"1397/02/05 15:00","price":67.78},{"date":"1397/02/05 15:32","price":67.81},{"date":"1397/02/05 16:32","price":67.58},{"date":"1397/02/05 17:00","price":67.62},{"date":"1397/02/05 17:32","price":67.42},{"date":"1397/02/05 18:00","price":67.53},{"date":"1397/02/05 18:32","price":67.84},{"date":"1397/02/05 19:00","price":67.83},{"date":"1397/02/05 19:32","price":67.28},{"date":"1397/02/05 20:00","price":67.58},{"date":"1397/02/05 20:32","price":67.61},{"date":"1397/02/05 21:00","price":67.75},{"date":"1397/02/05 21:32","price":67.78},{"date":"1397/02/05 22:00","price":67.36},{"date":"1397/02/05 22:32","price":68.08},{"date":"1397/02/05 23:00","price":67.85},{"date":"1397/02/05 23:32","price":67.92}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398