کمترین: 
1380
بیشترین: 
1455
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1453
زمان: 
2/4 20:50
قیمت رینگیت مالزی امروز 4 اردیبهشت 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 4 اردیبهشت 1397 , 1453 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/04 16:20","price":1380},{"date":"1397/02/04 18:00","price":1406},{"date":"1397/02/04 18:10","price":1380},{"date":"1397/02/04 18:20","price":1390},{"date":"1397/02/04 18:40","price":1455},{"date":"1397/02/04 18:50","price":1453},{"date":"1397/02/04 19:40","price":1454},{"date":"1397/02/04 20:10","price":1455},{"date":"1397/02/04 20:20","price":1453},{"date":"1397/02/04 20:40","price":1454},{"date":"1397/02/04 20:50","price":1453}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398