کمترین: 
17600
بیشترین: 
18540
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
18503
زمان: 
2/4 20:50
قیمت دینار کویت امروز 4 اردیبهشت 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 4 اردیبهشت 1397 , 18503 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/04 16:20","price":17600},{"date":"1397/02/04 16:50","price":18540},{"date":"1397/02/04 18:20","price":18523},{"date":"1397/02/04 18:40","price":18514},{"date":"1397/02/04 18:50","price":18493},{"date":"1397/02/04 19:20","price":18474},{"date":"1397/02/04 19:40","price":18493},{"date":"1397/02/04 19:50","price":18510},{"date":"1397/02/04 20:10","price":18513},{"date":"1397/02/04 20:20","price":18496},{"date":"1397/02/04 20:40","price":18506},{"date":"1397/02/04 20:50","price":18503}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398