کمترین: 
1383
بیشترین: 
1416
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1394
زمان: 
2/4 20:40
قیمت لیر ترکیه امروز 4 اردیبهشت 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 4 اردیبهشت 1397 , 1394 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/04 16:20","price":1416},{"date":"1397/02/04 16:50","price":1385},{"date":"1397/02/04 18:00","price":1384},{"date":"1397/02/04 18:20","price":1383},{"date":"1397/02/04 18:40","price":1386},{"date":"1397/02/04 18:50","price":1393},{"date":"1397/02/04 19:10","price":1392},{"date":"1397/02/04 19:20","price":1391},{"date":"1397/02/04 19:50","price":1392},{"date":"1397/02/04 20:10","price":1393},{"date":"1397/02/04 20:20","price":1392},{"date":"1397/02/04 20:40","price":1394}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398