کمترین: 
781700
بیشترین: 
787000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
781700
زمان: 
2/4 16:35
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 4 اردیبهشت 1397
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 4 اردیبهشت 1397 , 781700 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/04 12:35","price":787000},{"date":"1397/02/04 12:50","price":786100},{"date":"1397/02/04 16:35","price":781700}
بروزرسانی در تاریخ 02 بهمن 1398