کمترین: 
7640
بیشترین: 
8010
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7756
زمان: 
2/4 20:50
قیمت پوند امروز 4 اردیبهشت 1397
قیمت پونددر تاریخ 4 اردیبهشت 1397 , 7756 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/04 12:20","price":8010},{"date":"1397/02/04 16:20","price":7890},{"date":"1397/02/04 16:50","price":7790},{"date":"1397/02/04 17:10","price":7640},{"date":"1397/02/04 17:20","price":7644},{"date":"1397/02/04 17:40","price":7647},{"date":"1397/02/04 17:50","price":7643},{"date":"1397/02/04 18:00","price":7784},{"date":"1397/02/04 18:10","price":7785},{"date":"1397/02/04 18:20","price":7690},{"date":"1397/02/04 18:40","price":7741},{"date":"1397/02/04 18:50","price":7721},{"date":"1397/02/04 19:10","price":7727},{"date":"1397/02/04 19:20","price":7720},{"date":"1397/02/04 19:40","price":7725},{"date":"1397/02/04 19:50","price":7728},{"date":"1397/02/04 20:10","price":7745},{"date":"1397/02/04 20:20","price":7748},{"date":"1397/02/04 20:40","price":7749},{"date":"1397/02/04 20:50","price":7756}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398