کمترین: 
6680
بیشترین: 
6840
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6798
زمان: 
2/4 20:50
قیمت یورو امروز 4 اردیبهشت 1397
قیمت یورودر تاریخ 4 اردیبهشت 1397 , 6798 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/04 12:20","price":6840},{"date":"1397/02/04 12:30","price":6835},{"date":"1397/02/04 16:20","price":6770},{"date":"1397/02/04 18:00","price":6680},{"date":"1397/02/04 18:10","price":6683},{"date":"1397/02/04 18:20","price":6770},{"date":"1397/02/04 18:50","price":6763},{"date":"1397/02/04 19:10","price":6769},{"date":"1397/02/04 19:20","price":6761},{"date":"1397/02/04 19:40","price":6765},{"date":"1397/02/04 19:50","price":6764},{"date":"1397/02/04 20:10","price":6780},{"date":"1397/02/04 20:20","price":6788},{"date":"1397/02/04 20:40","price":6793},{"date":"1397/02/04 20:50","price":6798}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398