کمترین: 
11170.3
بیشترین: 
11170.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11170.3
زمان: 
2/4 09:10
قیمت دینار بحرین امروز 4 اردیبهشت 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 4 اردیبهشت 1397 , 11170.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/04 09:10","price":11170.3}
بروزرسانی در تاریخ 02 بهمن 1398