کمترین: 
13971.7
بیشترین: 
13971.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13971.7
زمان: 
2/4 09:10
قیمت دینار کویت امروز 4 اردیبهشت 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 4 اردیبهشت 1397 , 13971.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/04 09:10","price":13971.7}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398