کمترین: 
5858.8
بیشترین: 
5858.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5858.8
زمان: 
2/4 09:10
قیمت پوند امروز 4 اردیبهشت 1397
قیمت پونددر تاریخ 4 اردیبهشت 1397 , 5858.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/04 09:10","price":5858.8}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398