کمترین: 
5129.7
بیشترین: 
5129.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5129.7
زمان: 
2/4 09:10
قیمت یورو امروز 4 اردیبهشت 1397
قیمت یورودر تاریخ 4 اردیبهشت 1397 , 5129.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/04 09:10","price":5129.7}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398