کمترین: 
638
بیشترین: 
705
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
702
زمان: 
2/4 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 4 اردیبهشت 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 4 اردیبهشت 1397 , 702 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/04 02:30","price":638},{"date":"1397/02/04 03:30","price":640},{"date":"1397/02/04 04:00","price":638},{"date":"1397/02/04 04:30","price":640},{"date":"1397/02/04 05:30","price":646.1},{"date":"1397/02/04 06:00","price":648.5},{"date":"1397/02/04 06:30","price":654.18},{"date":"1397/02/04 07:00","price":652.69},{"date":"1397/02/04 07:30","price":658},{"date":"1397/02/04 08:00","price":655.27},{"date":"1397/02/04 08:30","price":660},{"date":"1397/02/04 11:30","price":668},{"date":"1397/02/04 12:00","price":662.1},{"date":"1397/02/04 12:30","price":669.4},{"date":"1397/02/04 13:00","price":672},{"date":"1397/02/04 13:30","price":674},{"date":"1397/02/04 14:00","price":672},{"date":"1397/02/04 14:30","price":670.68},{"date":"1397/02/04 15:00","price":674.99},{"date":"1397/02/04 15:30","price":675.02},{"date":"1397/02/04 16:00","price":679},{"date":"1397/02/04 16:30","price":680.98},{"date":"1397/02/04 17:00","price":685},{"date":"1397/02/04 17:30","price":692.5},{"date":"1397/02/04 18:00","price":699},{"date":"1397/02/04 18:30","price":690},{"date":"1397/02/04 19:00","price":686.02},{"date":"1397/02/04 20:30","price":699.15},{"date":"1397/02/04 21:00","price":698.38},{"date":"1397/02/04 21:30","price":696},{"date":"1397/02/04 22:00","price":705},{"date":"1397/02/04 22:30","price":704},{"date":"1397/02/04 23:00","price":697},{"date":"1397/02/04 23:30","price":702}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398