کمترین: 
8921.3
بیشترین: 
9409.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9409.8
زمان: 
2/4 18:30
قیمت بیت کوین امروز 4 اردیبهشت 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 4 اردیبهشت 1397 , 9409.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/04 02:30","price":8933.4},{"date":"1397/02/04 03:00","price":8945.6},{"date":"1397/02/04 03:30","price":8921.3},{"date":"1397/02/04 04:00","price":8932.9},{"date":"1397/02/04 04:30","price":8935},{"date":"1397/02/04 05:30","price":9180.1},{"date":"1397/02/04 06:00","price":9168.6},{"date":"1397/02/04 06:30","price":9182.1},{"date":"1397/02/04 07:00","price":9190.5},{"date":"1397/02/04 07:30","price":9192.3},{"date":"1397/02/04 08:00","price":9205.1},{"date":"1397/02/04 08:30","price":9189.9},{"date":"1397/02/04 11:30","price":9251.9},{"date":"1397/02/04 12:00","price":9213.5},{"date":"1397/02/04 12:30","price":9221},{"date":"1397/02/04 13:00","price":9241.1},{"date":"1397/02/04 13:30","price":9255.2},{"date":"1397/02/04 14:00","price":9259.1},{"date":"1397/02/04 14:30","price":9258},{"date":"1397/02/04 15:00","price":9293.1},{"date":"1397/02/04 15:30","price":9290},{"date":"1397/02/04 16:00","price":9329.4},{"date":"1397/02/04 16:30","price":9292.9},{"date":"1397/02/04 17:00","price":9312.9},{"date":"1397/02/04 17:30","price":9333.1},{"date":"1397/02/04 18:00","price":9364},{"date":"1397/02/04 18:30","price":9409.8}
بروزرسانی در تاریخ 09 فروردین 1399