کمترین: 
733500
بیشترین: 
742500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
742500
زمان: 
2/4 23:50
قیمت آبشده نقدی امروز 4 اردیبهشت 1397
قیمت آبشده نقدیدر تاریخ 4 اردیبهشت 1397 , 742500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/04 00:20","price":733500},{"date":"1397/02/04 11:35","price":735000},{"date":"1397/02/04 11:50","price":734000},{"date":"1397/02/04 12:05","price":733500},{"date":"1397/02/04 12:20","price":734000},{"date":"1397/02/04 12:25","price":734500},{"date":"1397/02/04 12:50","price":736500},{"date":"1397/02/04 13:05","price":735500},{"date":"1397/02/04 13:50","price":736500},{"date":"1397/02/04 14:05","price":737000},{"date":"1397/02/04 16:35","price":737500},{"date":"1397/02/04 16:50","price":737000},{"date":"1397/02/04 17:05","price":737500},{"date":"1397/02/04 17:35","price":737300},{"date":"1397/02/04 17:55","price":737800},{"date":"1397/02/04 18:35","price":737500},{"date":"1397/02/04 18:50","price":738000},{"date":"1397/02/04 19:05","price":737500},{"date":"1397/02/04 19:20","price":737800},{"date":"1397/02/04 19:35","price":738000},{"date":"1397/02/04 19:50","price":738600},{"date":"1397/02/04 20:05","price":739100},{"date":"1397/02/04 20:20","price":740000},{"date":"1397/02/04 21:05","price":740500},{"date":"1397/02/04 21:35","price":742000},{"date":"1397/02/04 22:05","price":741000},{"date":"1397/02/04 22:20","price":741500},{"date":"1397/02/04 22:50","price":742000},{"date":"1397/02/04 23:05","price":742500},{"date":"1397/02/04 23:20","price":742300},{"date":"1397/02/04 23:50","price":742500}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398