کمترین: 
769900
بیشترین: 
779400
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
779400
زمان: 
2/4 23:50
قیمت طلای متفرقه امروز 4 اردیبهشت 1397
قیمت طلای متفرقهدر تاریخ 4 اردیبهشت 1397 , 779400 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/04 00:20","price":769900},{"date":"1397/02/04 11:35","price":771500},{"date":"1397/02/04 11:50","price":770400},{"date":"1397/02/04 12:05","price":769900},{"date":"1397/02/04 12:20","price":770400},{"date":"1397/02/04 12:25","price":771000},{"date":"1397/02/04 12:50","price":773100},{"date":"1397/02/04 13:05","price":772000},{"date":"1397/02/04 13:50","price":773100},{"date":"1397/02/04 14:05","price":773600},{"date":"1397/02/04 16:35","price":774100},{"date":"1397/02/04 16:50","price":773600},{"date":"1397/02/04 17:05","price":774100},{"date":"1397/02/04 17:35","price":773900},{"date":"1397/02/04 17:55","price":774400},{"date":"1397/02/04 18:35","price":774100},{"date":"1397/02/04 18:50","price":774600},{"date":"1397/02/04 19:05","price":774100},{"date":"1397/02/04 19:20","price":774400},{"date":"1397/02/04 19:35","price":774600},{"date":"1397/02/04 19:50","price":775300},{"date":"1397/02/04 20:05","price":775800},{"date":"1397/02/04 20:20","price":776700},{"date":"1397/02/04 21:05","price":777300},{"date":"1397/02/04 21:35","price":778800},{"date":"1397/02/04 22:05","price":777800},{"date":"1397/02/04 22:20","price":778300},{"date":"1397/02/04 22:50","price":778800},{"date":"1397/02/04 23:05","price":779400},{"date":"1397/02/04 23:20","price":779200},{"date":"1397/02/04 23:50","price":779400}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398