کمترین: 
2.766
بیشترین: 
2.812
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.811
زمان: 
2/4 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 4 اردیبهشت 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 4 اردیبهشت 1397 , 2.811 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/04 00:00","price":2.769},{"date":"1397/02/04 00:32","price":2.774},{"date":"1397/02/04 01:00","price":2.776},{"date":"1397/02/04 01:32","price":2.78},{"date":"1397/02/04 02:00","price":2.778},{"date":"1397/02/04 03:00","price":2.781},{"date":"1397/02/04 03:32","price":2.782},{"date":"1397/02/04 04:00","price":2.781},{"date":"1397/02/04 05:08","price":2.78},{"date":"1397/02/04 05:32","price":2.782},{"date":"1397/02/04 06:00","price":2.78},{"date":"1397/02/04 06:32","price":2.777},{"date":"1397/02/04 07:32","price":2.779},{"date":"1397/02/04 08:00","price":2.776},{"date":"1397/02/04 08:32","price":2.774},{"date":"1397/02/04 09:00","price":2.772},{"date":"1397/02/04 09:32","price":2.776},{"date":"1397/02/04 10:00","price":2.773},{"date":"1397/02/04 10:32","price":2.772},{"date":"1397/02/04 11:00","price":2.773},{"date":"1397/02/04 12:00","price":2.771},{"date":"1397/02/04 12:32","price":2.766},{"date":"1397/02/04 13:00","price":2.769},{"date":"1397/02/04 14:00","price":2.773},{"date":"1397/02/04 14:32","price":2.772},{"date":"1397/02/04 16:32","price":2.78},{"date":"1397/02/04 17:32","price":2.782},{"date":"1397/02/04 18:00","price":2.787},{"date":"1397/02/04 18:32","price":2.793},{"date":"1397/02/04 19:00","price":2.801},{"date":"1397/02/04 19:32","price":2.804},{"date":"1397/02/04 20:00","price":2.806},{"date":"1397/02/04 20:32","price":2.812},{"date":"1397/02/04 21:00","price":2.805},{"date":"1397/02/04 21:32","price":2.808},{"date":"1397/02/04 22:00","price":2.811},{"date":"1397/02/04 22:32","price":2.803},{"date":"1397/02/04 23:00","price":2.805},{"date":"1397/02/04 23:32","price":2.811}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398