کمترین: 
2.0947
بیشترین: 
2.1344
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0947
زمان: 
2/4 23:32
قیمت بنزین امروز 4 اردیبهشت 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 4 اردیبهشت 1397 , 2.0947 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/04 00:00","price":2.1341},{"date":"1397/02/04 00:32","price":2.1335},{"date":"1397/02/04 01:00","price":2.1322},{"date":"1397/02/04 01:32","price":2.1319},{"date":"1397/02/04 02:00","price":2.1315},{"date":"1397/02/04 03:00","price":2.131},{"date":"1397/02/04 03:32","price":2.1315},{"date":"1397/02/04 04:32","price":2.1335},{"date":"1397/02/04 05:08","price":2.1305},{"date":"1397/02/04 05:32","price":2.13},{"date":"1397/02/04 06:00","price":2.129},{"date":"1397/02/04 06:32","price":2.1295},{"date":"1397/02/04 07:32","price":2.1285},{"date":"1397/02/04 08:00","price":2.1295},{"date":"1397/02/04 08:32","price":2.1285},{"date":"1397/02/04 09:00","price":2.1275},{"date":"1397/02/04 09:32","price":2.128},{"date":"1397/02/04 10:00","price":2.1285},{"date":"1397/02/04 10:32","price":2.1305},{"date":"1397/02/04 11:00","price":2.1315},{"date":"1397/02/04 11:32","price":2.1344},{"date":"1397/02/04 12:00","price":2.1315},{"date":"1397/02/04 13:00","price":2.1291},{"date":"1397/02/04 13:32","price":2.1305},{"date":"1397/02/04 14:00","price":2.1285},{"date":"1397/02/04 14:32","price":2.1235},{"date":"1397/02/04 17:00","price":2.1295},{"date":"1397/02/04 17:32","price":2.128},{"date":"1397/02/04 18:00","price":2.1275},{"date":"1397/02/04 18:32","price":2.1265},{"date":"1397/02/04 19:00","price":2.1256},{"date":"1397/02/04 19:32","price":2.1305},{"date":"1397/02/04 20:00","price":2.1125},{"date":"1397/02/04 20:32","price":2.1201},{"date":"1397/02/04 21:00","price":2.1161},{"date":"1397/02/04 21:32","price":2.1183},{"date":"1397/02/04 22:00","price":2.1143},{"date":"1397/02/04 22:32","price":2.1105},{"date":"1397/02/04 23:00","price":2.1016},{"date":"1397/02/04 23:32","price":2.0947}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398