کمترین: 
646.88
بیشترین: 
656.63
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
646.88
زمان: 
2/4 23:32
قیمت گازوئیل امروز 4 اردیبهشت 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 4 اردیبهشت 1397 , 646.88 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/04 00:00","price":654.63},{"date":"1397/02/04 00:32","price":654.75},{"date":"1397/02/04 01:00","price":654.38},{"date":"1397/02/04 05:08","price":654.75},{"date":"1397/02/04 05:32","price":653.88},{"date":"1397/02/04 06:00","price":653.5},{"date":"1397/02/04 06:32","price":653.63},{"date":"1397/02/04 07:00","price":653.88},{"date":"1397/02/04 07:32","price":653.63},{"date":"1397/02/04 09:00","price":653.13},{"date":"1397/02/04 09:32","price":652.88},{"date":"1397/02/04 10:32","price":653.88},{"date":"1397/02/04 11:32","price":655.38},{"date":"1397/02/04 12:00","price":654.63},{"date":"1397/02/04 12:32","price":654.13},{"date":"1397/02/04 13:00","price":653.63},{"date":"1397/02/04 14:00","price":653.88},{"date":"1397/02/04 14:32","price":652.88},{"date":"1397/02/04 16:32","price":652.63},{"date":"1397/02/04 17:00","price":653.88},{"date":"1397/02/04 17:32","price":653.63},{"date":"1397/02/04 18:00","price":653.13},{"date":"1397/02/04 18:32","price":651.75},{"date":"1397/02/04 19:00","price":653.75},{"date":"1397/02/04 19:32","price":656.63},{"date":"1397/02/04 20:00","price":650.88},{"date":"1397/02/04 20:32","price":653.88},{"date":"1397/02/04 21:00","price":652.38},{"date":"1397/02/04 21:32","price":653.13},{"date":"1397/02/04 22:00","price":652.63},{"date":"1397/02/04 22:32","price":650.38},{"date":"1397/02/04 23:00","price":648.5},{"date":"1397/02/04 23:32","price":646.88}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398