کمترین: 
2.1282
بیشترین: 
2.1519
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.1282
زمان: 
2/4 23:32
قیمت نفت کوره امروز 4 اردیبهشت 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 4 اردیبهشت 1397 , 2.1282 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/04 00:00","price":2.1507},{"date":"1397/02/04 00:32","price":2.1494},{"date":"1397/02/04 01:00","price":2.1482},{"date":"1397/02/04 01:32","price":2.1476},{"date":"1397/02/04 02:00","price":2.1479},{"date":"1397/02/04 03:00","price":2.1471},{"date":"1397/02/04 03:32","price":2.1476},{"date":"1397/02/04 04:00","price":2.1477},{"date":"1397/02/04 04:32","price":2.1491},{"date":"1397/02/04 05:08","price":2.1478},{"date":"1397/02/04 05:32","price":2.1452},{"date":"1397/02/04 06:00","price":2.1445},{"date":"1397/02/04 06:32","price":2.1455},{"date":"1397/02/04 07:00","price":2.1458},{"date":"1397/02/04 07:32","price":2.1459},{"date":"1397/02/04 08:00","price":2.1457},{"date":"1397/02/04 08:32","price":2.1456},{"date":"1397/02/04 09:00","price":2.1438},{"date":"1397/02/04 09:32","price":2.1435},{"date":"1397/02/04 10:00","price":2.1439},{"date":"1397/02/04 10:32","price":2.1468},{"date":"1397/02/04 11:00","price":2.1505},{"date":"1397/02/04 11:32","price":2.1519},{"date":"1397/02/04 12:00","price":2.1475},{"date":"1397/02/04 12:32","price":2.1463},{"date":"1397/02/04 13:00","price":2.1434},{"date":"1397/02/04 13:32","price":2.1444},{"date":"1397/02/04 14:00","price":2.1437},{"date":"1397/02/04 14:32","price":2.1427},{"date":"1397/02/04 15:00","price":2.1453},{"date":"1397/02/04 15:32","price":2.145},{"date":"1397/02/04 16:00","price":2.1453},{"date":"1397/02/04 16:32","price":2.1404},{"date":"1397/02/04 17:00","price":2.146},{"date":"1397/02/04 17:32","price":2.1449},{"date":"1397/02/04 18:00","price":2.1418},{"date":"1397/02/04 18:32","price":2.1382},{"date":"1397/02/04 19:00","price":2.1463},{"date":"1397/02/04 19:32","price":2.1517},{"date":"1397/02/04 20:00","price":2.139},{"date":"1397/02/04 20:32","price":2.143},{"date":"1397/02/04 21:00","price":2.1449},{"date":"1397/02/04 21:32","price":2.1456},{"date":"1397/02/04 22:00","price":2.1385},{"date":"1397/02/04 22:32","price":2.1362},{"date":"1397/02/04 23:00","price":2.1311},{"date":"1397/02/04 23:32","price":2.1282}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398