کمترین: 
73.88
بیشترین: 
75.38
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
73.88
زمان: 
2/4 23:32
قیمت نفت برنت امروز 4 اردیبهشت 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 4 اردیبهشت 1397 , 73.88 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/04 00:00","price":75.03},{"date":"1397/02/04 00:32","price":75.05},{"date":"1397/02/04 01:00","price":75},{"date":"1397/02/04 02:00","price":74.99},{"date":"1397/02/04 02:32","price":75.03},{"date":"1397/02/04 05:32","price":74.93},{"date":"1397/02/04 06:00","price":74.88},{"date":"1397/02/04 07:00","price":74.92},{"date":"1397/02/04 07:32","price":74.91},{"date":"1397/02/04 08:00","price":74.94},{"date":"1397/02/04 09:00","price":74.89},{"date":"1397/02/04 09:32","price":74.86},{"date":"1397/02/04 10:00","price":74.89},{"date":"1397/02/04 10:32","price":75},{"date":"1397/02/04 11:00","price":75.04},{"date":"1397/02/04 11:32","price":75.22},{"date":"1397/02/04 12:00","price":75.13},{"date":"1397/02/04 12:32","price":75.06},{"date":"1397/02/04 13:00","price":74.97},{"date":"1397/02/04 13:32","price":75.02},{"date":"1397/02/04 14:00","price":74.92},{"date":"1397/02/04 14:32","price":74.77},{"date":"1397/02/04 16:32","price":74.7},{"date":"1397/02/04 17:00","price":74.9},{"date":"1397/02/04 17:32","price":74.85},{"date":"1397/02/04 18:00","price":74.78},{"date":"1397/02/04 18:32","price":74.66},{"date":"1397/02/04 19:00","price":74.96},{"date":"1397/02/04 19:32","price":75.38},{"date":"1397/02/04 20:00","price":74.7},{"date":"1397/02/04 20:32","price":75.03},{"date":"1397/02/04 21:00","price":74.74},{"date":"1397/02/04 21:32","price":74.78},{"date":"1397/02/04 22:00","price":74.65},{"date":"1397/02/04 22:32","price":74.39},{"date":"1397/02/04 23:00","price":74.14},{"date":"1397/02/04 23:32","price":73.88}
بروزرسانی در تاریخ 09 فروردین 1399