کمترین: 
0
بیشترین: 
0
قیمت تقلبی: 
0
زمان: 
2/4 00:00
قیمت dsعنوان امروز 4 اردیبهشت 1397
قیمت dsعنواندر تاریخ 4 اردیبهشت 1397 , 0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/04 00:00","price":0}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398