کمترین: 
67.75
بیشترین: 
69.28
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
67.75
زمان: 
2/4 23:32
قیمت نفت سبک امروز 4 اردیبهشت 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 4 اردیبهشت 1397 , 67.75 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/04 00:00","price":68.97},{"date":"1397/02/04 01:00","price":68.91},{"date":"1397/02/04 01:32","price":68.9},{"date":"1397/02/04 02:00","price":68.91},{"date":"1397/02/04 03:00","price":68.88},{"date":"1397/02/04 03:32","price":68.91},{"date":"1397/02/04 04:00","price":68.96},{"date":"1397/02/04 04:32","price":69},{"date":"1397/02/04 05:08","price":68.95},{"date":"1397/02/04 05:32","price":68.86},{"date":"1397/02/04 06:00","price":68.83},{"date":"1397/02/04 06:32","price":68.85},{"date":"1397/02/04 07:00","price":68.91},{"date":"1397/02/04 08:00","price":68.94},{"date":"1397/02/04 09:00","price":68.91},{"date":"1397/02/04 09:32","price":68.89},{"date":"1397/02/04 10:00","price":68.94},{"date":"1397/02/04 10:32","price":69.06},{"date":"1397/02/04 11:00","price":69.14},{"date":"1397/02/04 11:32","price":69.28},{"date":"1397/02/04 12:00","price":69.17},{"date":"1397/02/04 12:32","price":69.14},{"date":"1397/02/04 13:00","price":69.02},{"date":"1397/02/04 13:32","price":69.06},{"date":"1397/02/04 14:00","price":68.98},{"date":"1397/02/04 14:32","price":68.83},{"date":"1397/02/04 16:32","price":68.73},{"date":"1397/02/04 17:00","price":68.91},{"date":"1397/02/04 17:32","price":68.8},{"date":"1397/02/04 18:00","price":68.72},{"date":"1397/02/04 18:32","price":68.61},{"date":"1397/02/04 19:00","price":68.89},{"date":"1397/02/04 19:32","price":69.28},{"date":"1397/02/04 20:00","price":68.56},{"date":"1397/02/04 20:32","price":68.92},{"date":"1397/02/04 21:00","price":68.5},{"date":"1397/02/04 21:32","price":68.53},{"date":"1397/02/04 22:00","price":68.47},{"date":"1397/02/04 22:32","price":68.14},{"date":"1397/02/04 23:00","price":67.88},{"date":"1397/02/04 23:32","price":67.75}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398