کمترین: 
786100
بیشترین: 
803300
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
788300
زمان: 
2/3 16:40
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 3 اردیبهشت 1397
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 3 اردیبهشت 1397 , 788300 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/03 11:35","price":803300},{"date":"1397/02/03 11:55","price":801600},{"date":"1397/02/03 12:00","price":794900},{"date":"1397/02/03 12:40","price":792700},{"date":"1397/02/03 13:10","price":790500},{"date":"1397/02/03 13:35","price":786100},{"date":"1397/02/03 16:40","price":788300}
بروزرسانی در تاریخ 02 بهمن 1398