کمترین: 
5887.6
بیشترین: 
5887.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5887.6
زمان: 
2/3 09:10
قیمت پوند امروز 3 اردیبهشت 1397
قیمت پونددر تاریخ 3 اردیبهشت 1397 , 5887.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/03 09:10","price":5887.6}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398