کمترین: 
640.88
بیشترین: 
652.88
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
652.88
زمان: 
2/3 23:32
قیمت گازوئیل امروز 3 اردیبهشت 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 3 اردیبهشت 1397 , 652.88 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/03 05:16","price":646.88},{"date":"1397/02/03 05:32","price":646.63},{"date":"1397/02/03 06:00","price":645.88},{"date":"1397/02/03 06:32","price":647.75},{"date":"1397/02/03 07:00","price":647},{"date":"1397/02/03 07:32","price":647.13},{"date":"1397/02/03 08:00","price":647.63},{"date":"1397/02/03 08:32","price":648.13},{"date":"1397/02/03 09:00","price":648.38},{"date":"1397/02/03 09:32","price":648.25},{"date":"1397/02/03 10:00","price":647.38},{"date":"1397/02/03 11:32","price":646.88},{"date":"1397/02/03 12:00","price":645.75},{"date":"1397/02/03 12:32","price":646.13},{"date":"1397/02/03 13:00","price":644.88},{"date":"1397/02/03 13:32","price":644.13},{"date":"1397/02/03 14:08","price":643.75},{"date":"1397/02/03 14:32","price":644.38},{"date":"1397/02/03 15:32","price":645.5},{"date":"1397/02/03 17:00","price":640.88},{"date":"1397/02/03 17:32","price":642.63},{"date":"1397/02/03 18:00","price":641.88},{"date":"1397/02/03 18:32","price":642.13},{"date":"1397/02/03 19:00","price":643.63},{"date":"1397/02/03 19:32","price":644.88},{"date":"1397/02/03 20:00","price":646.88},{"date":"1397/02/03 20:32","price":646.13},{"date":"1397/02/03 21:00","price":648.38},{"date":"1397/02/03 21:32","price":648.63},{"date":"1397/02/03 22:00","price":649.88},{"date":"1397/02/03 22:32","price":651.38},{"date":"1397/02/03 23:32","price":652.88}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398