کمترین: 
73.23
بیشترین: 
74.81
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
74.81
زمان: 
2/3 23:32
قیمت نفت برنت امروز 3 اردیبهشت 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 3 اردیبهشت 1397 , 74.81 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/03 05:16","price":73.94},{"date":"1397/02/03 05:32","price":73.91},{"date":"1397/02/03 06:00","price":73.81},{"date":"1397/02/03 06:32","price":74.03},{"date":"1397/02/03 07:00","price":73.94},{"date":"1397/02/03 07:32","price":73.98},{"date":"1397/02/03 08:00","price":74},{"date":"1397/02/03 08:32","price":74.06},{"date":"1397/02/03 09:00","price":74.08},{"date":"1397/02/03 09:32","price":74.12},{"date":"1397/02/03 10:00","price":74.03},{"date":"1397/02/03 10:32","price":74.07},{"date":"1397/02/03 11:00","price":74.03},{"date":"1397/02/03 11:32","price":73.92},{"date":"1397/02/03 12:00","price":73.78},{"date":"1397/02/03 12:32","price":73.89},{"date":"1397/02/03 13:00","price":73.75},{"date":"1397/02/03 13:32","price":73.69},{"date":"1397/02/03 14:08","price":73.67},{"date":"1397/02/03 14:32","price":73.73},{"date":"1397/02/03 15:32","price":73.89},{"date":"1397/02/03 17:00","price":73.23},{"date":"1397/02/03 17:32","price":73.45},{"date":"1397/02/03 18:00","price":73.31},{"date":"1397/02/03 18:32","price":73.28},{"date":"1397/02/03 19:00","price":73.55},{"date":"1397/02/03 19:32","price":73.81},{"date":"1397/02/03 20:00","price":73.88},{"date":"1397/02/03 21:00","price":74.17},{"date":"1397/02/03 21:32","price":74.19},{"date":"1397/02/03 22:00","price":74.34},{"date":"1397/02/03 22:32","price":74.55},{"date":"1397/02/03 23:00","price":74.49},{"date":"1397/02/03 23:32","price":74.81}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398