کمترین: 
2.745
بیشترین: 
2.777
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.777
زمان: 
2/3 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 3 اردیبهشت 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 3 اردیبهشت 1397 , 2.777 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/03 03:00","price":2.762},{"date":"1397/02/03 03:32","price":2.767},{"date":"1397/02/03 04:00","price":2.765},{"date":"1397/02/03 04:32","price":2.767},{"date":"1397/02/03 05:16","price":2.766},{"date":"1397/02/03 07:00","price":2.765},{"date":"1397/02/03 08:32","price":2.766},{"date":"1397/02/03 09:00","price":2.764},{"date":"1397/02/03 09:32","price":2.765},{"date":"1397/02/03 11:32","price":2.766},{"date":"1397/02/03 12:00","price":2.769},{"date":"1397/02/03 12:32","price":2.766},{"date":"1397/02/03 13:00","price":2.765},{"date":"1397/02/03 13:32","price":2.76},{"date":"1397/02/03 14:08","price":2.762},{"date":"1397/02/03 14:32","price":2.764},{"date":"1397/02/03 15:32","price":2.766},{"date":"1397/02/03 17:00","price":2.755},{"date":"1397/02/03 17:32","price":2.745},{"date":"1397/02/03 18:00","price":2.76},{"date":"1397/02/03 18:32","price":2.776},{"date":"1397/02/03 19:00","price":2.773},{"date":"1397/02/03 19:32","price":2.765},{"date":"1397/02/03 20:00","price":2.764},{"date":"1397/02/03 20:32","price":2.776},{"date":"1397/02/03 21:00","price":2.771},{"date":"1397/02/03 21:32","price":2.766},{"date":"1397/02/03 22:00","price":2.768},{"date":"1397/02/03 22:32","price":2.771},{"date":"1397/02/03 23:00","price":2.775},{"date":"1397/02/03 23:32","price":2.777}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398