کمترین: 
2.076
بیشترین: 
2.1245
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.1245
زمان: 
2/3 23:32
قیمت بنزین امروز 3 اردیبهشت 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 3 اردیبهشت 1397 , 2.1245 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/03 03:00","price":2.0915},{"date":"1397/02/03 03:32","price":2.093},{"date":"1397/02/03 04:32","price":2.0925},{"date":"1397/02/03 05:32","price":2.0915},{"date":"1397/02/03 06:00","price":2.0895},{"date":"1397/02/03 06:32","price":2.0935},{"date":"1397/02/03 07:00","price":2.0922},{"date":"1397/02/03 07:32","price":2.0935},{"date":"1397/02/03 08:00","price":2.0945},{"date":"1397/02/03 09:32","price":2.0955},{"date":"1397/02/03 10:00","price":2.0935},{"date":"1397/02/03 10:32","price":2.0925},{"date":"1397/02/03 11:00","price":2.0926},{"date":"1397/02/03 11:32","price":2.0905},{"date":"1397/02/03 12:00","price":2.0885},{"date":"1397/02/03 12:32","price":2.0902},{"date":"1397/02/03 13:00","price":2.0854},{"date":"1397/02/03 13:32","price":2.0855},{"date":"1397/02/03 14:32","price":2.0865},{"date":"1397/02/03 15:32","price":2.09},{"date":"1397/02/03 17:00","price":2.076},{"date":"1397/02/03 17:32","price":2.0816},{"date":"1397/02/03 18:00","price":2.0804},{"date":"1397/02/03 18:32","price":2.0781},{"date":"1397/02/03 19:00","price":2.0842},{"date":"1397/02/03 19:32","price":2.0895},{"date":"1397/02/03 20:00","price":2.0995},{"date":"1397/02/03 20:32","price":2.0976},{"date":"1397/02/03 21:00","price":2.107},{"date":"1397/02/03 21:32","price":2.1087},{"date":"1397/02/03 22:00","price":2.1127},{"date":"1397/02/03 22:32","price":2.1175},{"date":"1397/02/03 23:00","price":2.117},{"date":"1397/02/03 23:32","price":2.1245}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398