کمترین: 
2.1008
بیشترین: 
2.1429
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.1429
زمان: 
2/3 23:32
قیمت نفت کوره امروز 3 اردیبهشت 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 3 اردیبهشت 1397 , 2.1429 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/03 03:00","price":2.1216},{"date":"1397/02/03 03:32","price":2.1223},{"date":"1397/02/03 04:00","price":2.1216},{"date":"1397/02/03 04:32","price":2.1223},{"date":"1397/02/03 05:16","price":2.1212},{"date":"1397/02/03 05:32","price":2.1202},{"date":"1397/02/03 06:00","price":2.1179},{"date":"1397/02/03 06:32","price":2.1223},{"date":"1397/02/03 07:00","price":2.122},{"date":"1397/02/03 07:32","price":2.123},{"date":"1397/02/03 08:00","price":2.1235},{"date":"1397/02/03 08:32","price":2.1243},{"date":"1397/02/03 09:00","price":2.126},{"date":"1397/02/03 09:32","price":2.1258},{"date":"1397/02/03 10:00","price":2.123},{"date":"1397/02/03 10:32","price":2.1236},{"date":"1397/02/03 11:00","price":2.1214},{"date":"1397/02/03 11:32","price":2.1207},{"date":"1397/02/03 12:00","price":2.1171},{"date":"1397/02/03 13:00","price":2.1132},{"date":"1397/02/03 13:32","price":2.1104},{"date":"1397/02/03 14:08","price":2.1105},{"date":"1397/02/03 14:32","price":2.111},{"date":"1397/02/03 15:32","price":2.1162},{"date":"1397/02/03 17:00","price":2.1008},{"date":"1397/02/03 17:32","price":2.1079},{"date":"1397/02/03 18:00","price":2.1083},{"date":"1397/02/03 19:00","price":2.111},{"date":"1397/02/03 19:32","price":2.117},{"date":"1397/02/03 20:00","price":2.1221},{"date":"1397/02/03 20:32","price":2.1203},{"date":"1397/02/03 21:00","price":2.126},{"date":"1397/02/03 21:32","price":2.129},{"date":"1397/02/03 22:00","price":2.1323},{"date":"1397/02/03 22:32","price":2.1366},{"date":"1397/02/03 23:00","price":2.1376},{"date":"1397/02/03 23:32","price":2.1429}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398