کمترین: 
67.27
بیشترین: 
68.78
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
68.78
زمان: 
2/3 23:32
قیمت نفت سبک امروز 3 اردیبهشت 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 3 اردیبهشت 1397 , 68.78 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/03 03:00","price":68.34},{"date":"1397/02/03 03:32","price":68.28},{"date":"1397/02/03 04:00","price":68.27},{"date":"1397/02/03 04:32","price":68.28},{"date":"1397/02/03 05:16","price":68.23},{"date":"1397/02/03 05:32","price":68.19},{"date":"1397/02/03 06:00","price":68.12},{"date":"1397/02/03 06:32","price":68.31},{"date":"1397/02/03 07:00","price":68.22},{"date":"1397/02/03 07:32","price":68.25},{"date":"1397/02/03 08:00","price":68.28},{"date":"1397/02/03 08:32","price":68.36},{"date":"1397/02/03 09:32","price":68.41},{"date":"1397/02/03 10:00","price":68.31},{"date":"1397/02/03 10:32","price":68.33},{"date":"1397/02/03 11:32","price":68.2},{"date":"1397/02/03 12:00","price":68.11},{"date":"1397/02/03 12:32","price":68.19},{"date":"1397/02/03 13:00","price":68.05},{"date":"1397/02/03 13:32","price":67.99},{"date":"1397/02/03 14:08","price":67.98},{"date":"1397/02/03 14:32","price":68},{"date":"1397/02/03 15:32","price":68.06},{"date":"1397/02/03 17:00","price":67.36},{"date":"1397/02/03 17:32","price":67.45},{"date":"1397/02/03 18:00","price":67.38},{"date":"1397/02/03 18:32","price":67.27},{"date":"1397/02/03 19:00","price":67.53},{"date":"1397/02/03 19:32","price":67.67},{"date":"1397/02/03 20:00","price":67.8},{"date":"1397/02/03 20:32","price":67.83},{"date":"1397/02/03 21:00","price":68.14},{"date":"1397/02/03 21:32","price":68.17},{"date":"1397/02/03 22:00","price":68.3},{"date":"1397/02/03 22:32","price":68.48},{"date":"1397/02/03 23:00","price":68.42},{"date":"1397/02/03 23:32","price":68.78}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398