کمترین: 
94494.3
بیشترین: 
94860.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
94494.3
زمان: 
2/2 14:40
قیمت شاخص بورس امروز 2 اردیبهشت 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 2 اردیبهشت 1397 , 94494.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/02 11:40","price":94860.7},{"date":"1397/02/02 11:50","price":94819.6},{"date":"1397/02/02 12:00","price":94790.0},{"date":"1397/02/02 14:40","price":94494.3}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398