کمترین: 
806000
بیشترین: 
812600
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
810400
زمان: 
2/1 17:20
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 1 اردیبهشت 1397
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 1 اردیبهشت 1397 , 810400 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/01 11:25","price":806000},{"date":"1397/02/01 11:35","price":808200},{"date":"1397/02/01 11:55","price":810400},{"date":"1397/02/01 13:10","price":809500},{"date":"1397/02/01 14:25","price":810000},{"date":"1397/02/01 15:15","price":811300},{"date":"1397/02/01 15:20","price":810400},{"date":"1397/02/01 15:40","price":808200},{"date":"1397/02/01 15:50","price":810400},{"date":"1397/02/01 16:05","price":812200},{"date":"1397/02/01 16:30","price":812600},{"date":"1397/02/01 17:20","price":810400}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398