کمترین: 
73.63
بیشترین: 
73.95
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
73.63
زمان: 
2/1 02:00
قیمت نفت برنت امروز 1 اردیبهشت 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 1 اردیبهشت 1397 , 73.63 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/01 00:00","price":73.95},{"date":"1397/02/01 00:32","price":73.78},{"date":"1397/02/01 01:00","price":73.72},{"date":"1397/02/01 01:32","price":73.75},{"date":"1397/02/01 02:00","price":73.63}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398