کمترین: 
735000
بیشترین: 
736600
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
736200
زمان: 
1/31 23:40
قیمت آبشده نقدی امروز 31 فروردین 1397
قیمت آبشده نقدیدر تاریخ 31 فروردین 1397 , 736200 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/31 13:05","price":736000},{"date":"1397/01/31 18:35","price":735000},{"date":"1397/01/31 19:55","price":736000},{"date":"1397/01/31 22:40","price":736600},{"date":"1397/01/31 23:40","price":736200}
بروزرسانی در تاریخ 02 بهمن 1398