کمترین: 
735500
بیشترین: 
737100
قیمت تقلبی: 
736700
زمان: 
1/31 23:40
قیمت آبشده بنکداری امروز 31 فروردین 1397
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 31 فروردین 1397 , 736700 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/31 13:05","price":736500},{"date":"1397/01/31 18:35","price":735500},{"date":"1397/01/31 19:55","price":736500},{"date":"1397/01/31 22:40","price":737100},{"date":"1397/01/31 23:40","price":736700}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398