کمترین: 
736000
بیشترین: 
737600
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
737200
زمان: 
1/31 23:40
قیمت آبشده جهانی امروز 31 فروردین 1397
قیمت آبشده جهانیدر تاریخ 31 فروردین 1397 , 737200 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/31 13:05","price":737000},{"date":"1397/01/31 18:35","price":736000},{"date":"1397/01/31 19:55","price":737000},{"date":"1397/01/31 22:40","price":737600},{"date":"1397/01/31 23:40","price":737200}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398